ยินดีต้อนรับสู่การอบรมเชิงปฏิบัติ SMCM Online  เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได้พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเป็นนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ดำเนินงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ เอื้อให้เกิดการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ระดับพื้นที่และสังเคราะห์ Best Practice การดำเนินงานป้องกัน-แก้ไข-ฟื้นฟูผู้มีปัญหายาเสพติดในบริบททั้งระบบสุขภาพและชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 new normal ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคู่ขนานคือ
  • เนื้อหาด้านการจัดการระบบสนับสนุน  การบำบัดยาเสพติดในระดับเขต (System Management)
  • เนื้อหาด้านการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้เข้าบำบัด อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ (Case Management)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ SMCM Online จัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563  ผ่าน 
www.smcm-thailand.org